KFUM spejderne i Givskud

Samværspolitik

Samværspolitik for KFUM Spejderne i Givskudretningslinjer for samværet mellem ledere og børn

Rygning

Der må ikke ryges under spejdermøder.

Under øvrige arrangementer, herunder lejre, skal rygere gå afsides for at ryge på et nærmere aftalt udendørs sted. Rygning må kun finde sted, når ingen børn under 18 år er til stede.

Alkohol

Der må ikke indtages alkohol under spejdermøder.

Under øvrige arrangementer, hvor børnene vil være under ledernes ansvar, må der ikke indtages alkohol, hverken før eller under arrangementet.

Samme retningslinjer gælder for brug af euforiserende stoffer.

Sprog

Vi bruger et ordentligt, sobert og respektfuldt sprog såvel under spejdermøder som under alle øvrige arrangementer i spejdergruppens regi. Omgangstonen må hverken virke stødende, nedsættende eller krænkende – og må derfor f.eks. ikke indeholde sjofle tilråb og kommentarer.

Lederne skal være rollemodeller for en ordentlig omgangstone, og skal påtale, hvis børnenes sprogbrug er uacceptabel.

Samvær

Det er ledernes pligt at sikre, at samværet med børnene foregår under hensyntagen til alle.

I forbindelse med overnatning skal lederne herunder vurdere, om der er behov for – og mulighed for – at drenge og piger sover hver for sig.

Ledere og børn overnatter som udgangspunkt hver for sig, medmindre dette konkret ikke er muligt eller hensigtsmæssigt.

I forbindelse med overnatning skal det sikres, at drenge og piger har mulighed for at benytte særskilte baderum. Er dette ikke muligt, skal der fastsættes særskilte tidspunkter for drengenes og pigernes benyttelse af baderummet.

Har børn brug for hjælp i forbindelse med bad eller omklædning, skal hjælpen så vidt muligt ydes af en leder af samme køn som barnet.

Seksuel omgang mellem en leder og et barn under 18 år i gruppen er under ingen omstændigheder tilladt.

Tryghed og omsorg

Lederne er til hver en tid opmærksomme på, om et barn trives i gruppen – eller i det hele taget. Har et barn behov for at snakke på tomandshånd med en leder eller i øvrigt behov for særlig omsorg, søges dette behov imødekommet i det omfang, det er praktisk muligt af hensyn til de andre børn.

Får lederen mistanke om mobning eller overgreb i skolen eller andre sammenhænge, kontaktes barnets forældre. Det samme gælder i tilfælde af hændelser under spejdermøderne, som barnets forældre bør have kendskab til for at kunne tage bedst mulig vare på barnet.

Spejderledere har – som alle andre voksne i Danmark – pligt til at orientere de sociale myndigheder, hvis lederen får kendskab til, at et barn under 18 år udsættes for omsorgssvigt i hjemmet.

Sociale medier

Ledere må ikke opsøge gruppens børn gennem sociale medier. Kontakt mellem ledere og børn på de sociale medier må kun etableres af barnet selv. Det er lederens eget valg, om kontakten accepteres, men ved accept skal lederen fortsat respektere gruppens værdigrundlag og samværsregler.

Børneattest

Der indhentes børneattest på alle gruppeledere, enhedsledere og enhedsassistenter.

Senest vedtaget på gruppebestyrelsesmøde den 10. januar 2022